Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Vedtekter for Hattfjelldal frivilligsentral

1.Formål/Målsetting

Hattfjelldal Frivilligsentral (HFS) skal arbeide for å aktivisere organisasjoner og enkeltpersoner i frivillig arbeid i Hattfjelldal kommune.

HFS skal gjennom å delta aktivt i foreninger og lag bidra til å skape trygghet og et inkluderende og demokratisk fellesskap i kommunen. Spesielt fokus rettes mot folkehelse, styrking av sosiale nettverk og aktiviteter som ellers bidrar til å øke mulighetene for alle å være delaktig i samfunnet.

HFS skal videre vitalisere lokalsamfunnet gjennom samarbeid og dugnad, utviklingstiltak og trivsel. Dette omfatter bl.a. koordineringsoppgaver for grupper, lag og foreninger og for lokalsamfunnets frivillige fellesoppgaver.

  • HFS skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.
  • HFS skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.
  • HFS skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige.
  • HFS skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet, samt bidra til å motivere og inspirere til aktiviteter i tråd med lokale forutsetninger og behov.
  • HFS skal bidra til å iverksette aktiviteter som styrker trivsel, trygghet og nærmiljøet i Hattfjelldal kommune.
  • HFS skal aktivt bidra til at alle kommunens innbyggere får mulighet til å delta i samfunnslivet på like vilkår.

 

Drift og aktiviteter skal videre være i samsvar med de nasjonale retningslinjer for Frivilligsentraler.

2. Organisasjon

Kulturdepartementet har pr i dag forvaltningsansvaret for det statlige driftstilskuddet til sentralen. HFS søker årlig om statlig driftstilskudd. Frivilligsentralen organiseres videre i samsvar med retningslinjer for frivilligsentraler, gitt av kulturdepartementet.

Hattfjelldal kommune står som eier av sentralen, og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Ansettelser ivaretas i henhold til kommunens delegasjonsreglement.

Sentralen organiseres med årsmøte som øverste organ (kommunestyret) og et eget styre (hovedutvalget for oppvekst og kultur).

HFS har totalt 100 % stillingsressurs.

  • Personellet ved sentralen ansettes av Hattfjelldal kommune på vanlige kommunale vilkår.
  • De ansatte har samme rettigheter og plikter som øvrige ansatte i kommunen.
  • Ansatte i HFS organiseres i avdeling for oppvekst og kultur.

3. Årsmøte

Avholdes i kommunestyremøte på våren hvert år.

4. Styret

Hovedutvalget for kultur og oppvekst er HFS styre og sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Rådmannen har ansvaret for å rapportere om HFS virksomhet til hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS