Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Vedtekter for barnehagene i Hattfjelldal kommune

§   1     BARNEHAGENS FORMÅL OG TILGJENGELIGHET

 
1        Barnehagene i Hattfjelldal kommune drives i samsvar med lov om barnehager, forskrifter, rammeplan og retningslinjer til lov om barnehager, samt kommunale vedtekter og virksomhetsplan for barnehagen og den enkelte avdeling.
 
2        Barnehagenes formål og innhold framkommer i Barnehageloven §§ 1 og 2.
 
§ 2      EIER OG FORVALTNING
 
1        Barnehagene eies og drives av Hattfjelldal kommune. Styrers ansvar og oppgaver framgår av det til en hver tid gjeldende delegasjonsreglement for Hattfjelldal Kommune.
 
2        Hattfjelldal Kommune sitt ansvar som barnehageeier framkommer av Barnehageloven §§ 7 og 8.
           
§ 3      SAMARBEIDSUTVALGET   - VALG OG ORGANISERING
 
1       Barnehagen/oppvekstsentret har eget samarbeidsutvalg. Sammensetningen følger av Barnehageloven §4 evt. §5, jfr. Opplæringsloven §11-1.
 
§ 4      SAMARBEIDSUTVALGETS - OPPGAVER
 
1       Samarbeidsutvalgets oppgaver framgår av Barnehageloven §4
 
§ 5      FORELDRERÅDET - ORGANISERING
 
    1      Foreldrerådets sammensetning framgår av Barnehageloven §4.
 
    2      Foreldrerådet bestemmer selv hvor ofte det skal være møte.
Det skal være minst 2 foreldremøter i året. Styrer innkaller til det første foreldrerådsmøtet i barnehageåret så tidlig som mulig etter oppstart av nytt barnehageår. Rektor/stedlig leder kan i samråd med leder i foreldrerådet også innkalle til øvrige foreldrerådsmøter.
 
3      Foreldrerådet kan bestemme at det skal velges et arbeidsutvalg av og blant foreldrene (FAU). Foreldrerådet kan bestemme arbeidsområdet for arbeidsutvalget innenfor den rammen loven gir. Arbeidsutvalget kan ta avgjørelser på vegne av foreldrerådet når dette ikke er samlet.
 
4      På det første foreldremøtet skal det velges leder og nestleder for foreldrerådet, disse representerer foreldrene i Samarbeidsutvalget, og utgjør medlemmer i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Videre kan det velges øvrige medlemmer til FAU, som er vara til møter i Samarbeidsutvalget.
 
§ 6      FORELDRERÅDETS OPPGAVER
 
    1      Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom heim og barnehage.
 
    2      Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til
barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker. Foreldrerådet skal hvert år få forelagt årsplan for barnehagen, men vurderer selv om man skal behandle den i eget møte.
 
§ 7      BARNEHAGENE I HATTFJELLDAL KOMMUNE
 
1      Hattfjelldal kommune har 3 barnehager, en i sentrum, en i Susendal og en i Varntresk.
 
    2      Et barn anses for å være tre år fra det året det fyller tre år.
 
3             Kravet til leke- og oppholdsareal er 4 kvm pr. barnehageplass for pr. barn fra tre år og oppover. For barn under tre år skal leke og oppholdsarealet være 5,4 kvm.
 
§ 8       OPPTAKSKRITERIER
 
Opptakskriteriene iverksettes bare i de tilfeller hvor det for hovedopptaket på våren er flere barn enn ledige plasser. I slike tilfeller kalles medlemmene i opptaksnemnda for kommunen inn. 
 
     1     Barn som trenger særlig stimulering i sin psykiske eller fysiske utvikling, og barn som
p.g.a. sitt heimemiljø trenger sosial støtte og kontakt, har førsteprioritet, såfremt barnet kan ha nytte av oppholdet. Det skal foreligge uttale fra kompetente fagorgan.
 
     2     Barn av aleneforeldre har andreprioritet.
 
     3     Femåringer skal gå foran andre grupper enn gitt i pkt. 1 og 2.
 
     4     Ved opptaket skal det tilstrebe en kjønnsfordeling som avspeiler søknadsmassen og
            en aldersfordeling som avspeiler søknadsmassen innenfor de begrensinger som
            settes av avdelingenes opptaksområde.
    
§ 9 a    OPPTAK
 
1        Opptak i barnehage er regulert i sentral forskrift; Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. I tillegg til disse har Hattfjelldal Kommune lokale retningslinjer for opptakskriterier, jfr. Vedtekter for barnehagene i Hattfjelldal § 8.
 
2        Hovedopptak skjer 1 gang pr år. Søknad til hovedopptaket leveres innen annonsert frist. Tildelt plass gjelder inntil skolestart eller til foresatte sier opp plassen.
 
3        Minste plasstørrelse som tildeles er 40 % plass.
 
§ 9 b    KORTTIDSOPPTAK
 
      1    For å utnytte ledig kapasitet kan barnehagene tilby korttidsopphold.
 
      2    Korttidsopphold gjelder primært for barn som allerede har plass i barnehagen. I         spesielle tilfeller kan også barn som ikke har ordinær plass søke.
 
3    Søknad om korttidsopphold sendes Styrer i barnehagen minst en uke i forveien for barn som ikke har ordinær plass i barnehagen. For barn som har ordinær plass, sendes søknad minst  en dag i forveien.
 
4    Styrer vurderer sammen med pedagogisk leder søknaden ut fra bemanningssituasjonen i barnehagen, og andre praktiske forhold.
 
5    Betaling pr. dag er 200,- for barn som har plass, og 300,- for barn som ikke har plass jf pkt 2. 
 
§ 10     ÅPNINGSTID.
 
1     Barnehagene i Hattfjelldal har åpningstid vedtatt av Kommunestyret for den enkelte barnehage.
 
     2     Det utarbeides hvert år en barnehagerute. Barnehageruta skal gi
            informasjon om start og avslutning på barnehageåret, avtalefestede kurs- og plan-
            leggingsdager, og andre dager barnehagen måtte være helt eller delvis stengt. Det tilstrebes en best mulig samordning av barnehageruta og skoleruta.
 
4     Foreldre med behov for andre åpningstider enn de som er vedtatt kan søke om det.  
 
5     Ved for sen henting av barn ved barnehagens slutt, må foresatte betale de faktisk påløpne merutgifter til barnehagen. Det beregnes at hvert påbegynte kvarter utgjør
            100 kr.
 
§ 11     FERIE OG FRIDAGER.
 
     1     Alle barn skal ha 4 -fire- ukers ferie fra barnehagen hvert år. Den fjerde uka kan være
            kurs- og planleggingsdager. To av ukene skal være sammenhengende
    
     2     Alle foresatte melder fra om barnas ferieavvikling til rektor/stedlig leder innen frist annonsert i årsplanen.
 
     3     Stedlig leder kan slå sammen avdelinger mens ferieavviklingen foregår.
 
4     På avtalefestede kurs- og planleggingsdager, 5 dager pr år, er barnehagen stengt.
 
§ 12     FORELDREBETALING.
 
     1     Hattfjelldal kommunestyre fastsetter betalingssatsene en gang pr. år i forbindelse med budsjettvedtak
 
2    Betaling må være a jour pr. mnd. Dersom foreldrebetaling ikke er innfridd innen 3 mnd., og det ikke er gitt betalingsutsettelse, mister barnet plassen i barnehagen. Nytt opptak kan ikke skje før betaling er à jour.
 
3    Det gis 50% søskenmoderasjon.
 
4     Foresatte betaler 280 kr pr mnd i matpenger for full barnehageplass.
 
 
§ 13     SØKNAD OM FRITAK ELLER REDUSERT FORELDREBETALING.
 
1          Det kan innvilges fritak for foreldrebetaling etter søknad for:
-          reise i forbindelse med adopsjon
-          lengre fravær i forbindelse med barnets sykdom
-          annet nødvendig fravær utover 2 sammenhengende uker.
 
Det gis bare fritak for foreldrebetaling for hele uker eller måneder.
Søknad sendes den enkelte barnehage. Eventuell klage behandles etter reglene i Forvaltningsloven.
 
     2     Det kan innvilges redusert foreldrebetaling når særlige hensyn tilsier
            dette. Søknad sendes den enkelte barnehage. Behandling og klageinstans framkommer av Hattfjelldal kommune sitt delegasjonsreglement.
 
§ 14     AKUTTPLASSER.     
 
1     Plasser sosialkontoret benytter som akuttplasser belastes sosialkontoret med de faktiske kostnader.
 
§ 15     OPPSIGELSE AV PLASS.
 
1        Foresatte skal skriftlig si opp plass i barnehagen. Oppsigelsesfristen er på 30 dager fra journaldato.
 
§ 16     HELSEKONTROLL
 
1     Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram egenerklæring om barnets helse. Dersom barnet ikke har møtt til regelmessig kontroll ved den lokale helsestasjonen må det ved søknaden foreligge erklæring fra helsesøster eller lege.
 
     2     Barnehagen har kontakt med helsemyndighetene om helsetiltak. Barnehagen har
            kontakt med PPT om spesielle tiltak.
 
§ 17     FORSKJELLIGE ORDNINGER
 
1     Etter avtale med rektor/stedlig leder kan barnehagens lokaler brukes til sosiale og kulturelle formål utenom barnehagens bruksbehov.
 
     2     Foresatte skal hvert år få tildelt kopi av vedtekter og årsplan for barnehagen.
           
    § 18 KOMMUNALT KONTROLLREGISTER FOR KONTANTSTØTTE
 
1        Barnehagen skal seinest den 5. i hver måned rapportere inn endringer i oppholdstid for barn som kan ha betydning for beregningen av kontantstøtte.
 
§ 19     UNNTAK FRA VEDTEKTENE
 
     1     Rådmannen kan når særlige grunner tilsier det, dispensere fra vedtektene når
            dispensasjonen ikke strir mot lover og forskrifter for barnehager.
 
 
 
 
Hattfjelldal mars 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS