Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Hattfjelldal sykeheim

Hattfjelldal sykehjem

 

Overordnet mål
Sykeheim er for dem som er ute av stand til å ta vare på seg selv og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.
 
Sykeheimen i Hattfjelldal
Disponerer 22 sykehjemsplasser.
 
Målsetting
Sykehjemmene skal bidra til å opprettholde livskvalitet til mennesker som har behov for sykehjemsplass. Tjenesteytingen skal være tilpasset den enkelte brukers behov for pleie, omsorg og behandling, slik at sykehjemsbeboere i Hattfjelldal opplever livet som trygt, godt og meningsfylt.
 
Hvordan få tilgang til tjenesten?
Du kan henvende deg muntlig eller skriftlig i kommunen. Tjenesten har eget søknadsskjema. Dette skjema fåes ved henvendelse til servicetorget i kommunen, på sykeheimen eller du kan finne det på kommunens hjemmesider på internett. Søk elektronisk her: Søknadsskjema
Er du allerede bruker av hjemmesykepleien vil disse videreformidle at du har behov for sykeheimsplass. Sykehusene kan også formidle behov om sykeheimsplass.
 
Bemanning
Sykeheimen er bemannet hele døgnet.
 
Ulike typer opphold
Det kan tilbys korttids- og langtidsopphold i sykeheimen. Vedtak om langtidsopphold i sykeheim fattes etter nøye tverrfaglig vurdering og grundig saksbehandling. Som søker skal du få et skriftlig svar på din søknad. Dette vedtaket kan påklages.
 
Korttidsopphold i sykehjem
Korttidsopphold kan søkes når det er behov for opptrening / rehabilitering etter skade eller sykdom, eller som avlastning for hjemmesituasjonen. Dette brukes også når hjemmeboende har behov for opphold i sykeheim som følge av akutt sykdom.
Et korttidsopphold har alltid en fast startdato og sluttdato. Tjenesten tildeles etter Lov om helsetjeneste i kommunen og Lov om sosiale tjenester
 
Avlastningsopphold
Avlastningsopphold er opphold som gis for å avlaste den som daglig yter pleie og omsorg eller har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning gis for å hindre utmatting hos omsorgsgiveren og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.
Tjenesten tildeles etter Lov om sosiale tjenester
 
Rehabiliteringsopphold
Et rehabiliteringsopphold er et opphold som inneholder en klar målsetning om måloppnåelse etter avsluttet opphold. Rehabilitering drives i et tverrfaglig team, og du vil i stor grad kunne bidra med å formulere egen målsetting for oppholdet.
Tjenesten tildeles etter Lov om helsetjeneste i kommunen
 
Langtidsopphold i sykeheimen
Opphold i institusjon er i hovedsak beregnet på dem som har et døgnkontinuerlig pleie/tilsynsbehov og som har vanskeligheter med å få dekket sitt daglige behov for pleie gjennom de hjemmebaserte tjenestene, men som heller ikke har behov for opphold i sykehus.
Tjenesten tildeles etter lov om helsetjenesten i kommunen og lov om sosiale tjenester
 
Hva koster det?
Ved langtidsopphold i institusjon trekkes du for 75 % av folketrygdens grunnbeløp og 85 % av annen inntekt som du måtte ha ( for eksempel renteinntekter av formue).
For korttidsopphold kan kommunen kreve vederlag i henhold til bestemmelse gitt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Satsene vedtas av kommunestyret som tar utgangspunkt i veiledende satser fastslått i Helse og omsorgsdepartementet.
 
Dette kan du forvente av oss
 • Du skal få pleie og omsorg av kvalifisert personell. Disse utøver et fag som skal bidra til å sikre deg en god faglig standard på de tjenestene vi gir deg.
 • Du skal bli behandlet med respekt, og vi vil bidra til at du beholder din verdighet og selvstendighet.
 • Vi utarbeider en skriftlig plan som skal sikre at du får dekket dine grunnleggende behov for pleie, behandling og sosial kontakt. Du har anledning til å påvirke denne planen.
 • Som langtidsbeboer ønsker vi å gi deg eget rom. Vi skal legge til rette for at du kan ta med deg personlige eiendeler. ( Unntatt er seng og større møbler)
 • Du kan ha besøk når du måtte ønske det, såfremt du tar hensyn til andre brukere på avdelingen.
 • Vi sørger for regelmessig renhold av ditt rom.
 • Hvis du har behov, oppretter vi kontakt med tjenester (eks logoped, ergoterapi, fysioterapi) eller bistand fra andre tjenester (trygdekontor, ligningskontor o.a.)
 • Du har selv ansvar for din personlige økonomi. Hvis du har behov for bistand, bør nærmeste pårørende tildeles ansvaret for din personlige økonomi.
 • Du skal få nødvendig legehjelp
 • Du skal få tilbud om gratis tannbehandling
 • Du kan få tilbud om fysioterapi etter en faglig vurdering
 • Du kan få tilbud om frisør og fotpleie. Dette må du betale for
 • Du kan få tilbud om aktiviteter og deltakelse på sosiale arrangementer
 • Du kan få tilbud om samtale med prest eller annen livssyns veileder
Klær
Dine klær vil bli vasket i vårt vaskeri. Klærne må merkes med ditt navn/ nummer. Vi ber om at dette gjøres av pårørende, men vi gjør dette for de av våre pasienter som ikke har pårørende som kan ordne dette. Innkjøp av klær, sko med mer er ønskelig pårørendes ordner.
 
Medisiner
Pasienter får sine medisiner av sykehjemmet. Sykepleierne fører kontroll med at du får rett medisin til rett tid.
 
Måltider
Sykehjemmet serverer frokost, middag, ettermiddagskaffe og kveldsmat. Har du behov for måltid utenom disse vil du naturligvis få det.
 
Dersom vi ikke oppfyller våre forpliktelser
 • Kan du ta dette opp med PRO- leder.
 • Har personalet plikt til å hjelpe deg med å videreformidle eventuell klage til Helsetilsynet / Fylkesmannen i Nordland
For at du som bruker ved vårt sykehjem skal sikres et best mulig opphold, vil vi understreke betydningen av et godt og nært samarbeid med deg og dine pårørende. Vår holdning er at pårørende utgjør en viktig ressurs for våre brukere, og vi vil legge til rette for at alle skal kjenne seg velkommen hos oss.
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS