Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Støttekontakt

 

Støttekontakt er en tjeneste som gis til barn, ungdom og voksne som på grunn av ulike typer funksjonshemminger har vansker med å mestre dagliglivets ferdigheter. Tjenesten tildeles etter Lov om sosiale tjenester § 4-2c.
 
Formål.
Støttekontakttjenesten skal bidra til at du kan få delta i sosiale aktiviteter som er viktige for deg og at du skal kunne ha ei meningsfull fritid. Tjenesten er et tilbud til deg som pga ulike typer funksjonshemminger trenger bistand for å motvirke isolasjon. Tjenesten vil bidra til at du får nyttiggjøre deg lokalsamfunnets tilbud. Støttekontakten vil arbeide i nært samarbeid med deg, dine pårørende og den tjenesten som administrerer tjenesten. Dette kan være hjemmebaserte tjenester eller sosialtjenesten i den kommunen der du bor.
Støttekontakten har taushetsplikt.
 
Hvordan får man støttekontakt?
Når du søker om denne tjenesten skal du bruke et bestemt skjema. Skjemaet finner du her Støttekontakt.
Vi kan være behjelpelig ved utfylling av søknadsskjemaet. Innen en mnd etter at vi har mottatt din søknad vil vi ha en samtale med deg der vi snakker sammen om de behov du har. Det vil deretter bli vurdert hvor mange timer med støttekontakt du får tildelt.
Det kan være aktuelt å etablere en ansvarsgruppe som består av fagpersoner som kjenner din situasjon (for eksempel primærkontakt, fastlege, psykiatrisk sykepleier eller andre). Denne gruppa vil gjennomgå dine behov og foreslå omfanget av dine hjelpebehov for vedtaksmyndigheten (herunder antall timer støttekontakt pr. uke).
Vedtaket om tildelte støttekontakttimer er tidsbegrenset og gjelder for inntil et år av gangen.  Når du har fått tildelt dine timer med støttekontakt, vil vi sammen med deg og din tildelte støttekontakt utarbeide en plan som sier noe om hvilke mål du og din støttekontakt skal jobbe etter. Vi vil evaluere planen minst en gang pr. år, når vedtaket du har fått skal revurderes.
 
Tjenesten kan omfatte
  • Samvær med støttekontakt enkeltvis eller i gruppe med andre
  • Bistand til å komme ut
  • Bistand til deltakelse i fritidsaktiviteter
  • Råd og veiledning
Tjenesten omfatter som hovedregel ikke
  • Praktisk bistand i eget hjem (hjemmehjelpsoppgaver og personlig hygiene)
  • Barnevakt, avlastning
  • Transporttjeneste
  • Treningsopplegg/ behandlingsopplegg som andre fagpersoner skal utføre
 
Støttekontakt er en vederlagsfri tjeneste. Du må selv dekke egne utgifter til fritidsaktiviteter. (eksempel: kino, kafébesøk, m.m). Støttekontaktens kjøreutgifter blir dekket i hht vedtaket du får om tildelt tjeneste.
Spørsmål/klager. Dersom du er misfornøyd med tilbudet og samarbeidet må du kontakte PRO- leder på telefon 75 18 48 00

 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS