Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Oppdatert: 23-04-2019

Generelt

Tema
- Næringsliv
- Jordbruk og skogbruk

Beskrivelse
Kommunen innvilger tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Kommunen disponerer årlig en tilskottsramme som blir tildelt fra Fylkesmannen.

Målgruppe

Eier og leier av eiendommer som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket kan søke om SMIL-midler. 

 

Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Kriterier/vilkår
Foretaket skal vedlegge en plan der miljøtiltaket beskrives og kartfestes, og der det redegjøres for målene med prosjektet eller tiltaket.  Det kan settes vilkår for innvilging av tilskudd til det enkelte prosjekt og tiltak.

Kriterier for tildeling av SMIL-midler, lastes ned her.

 Flereårig tiltaksstrategier 2018 - 2021.

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova § 3 og 18.

Lover
Jordlova

Forskrifter
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det skal nå søkes elektronisk gjennom Altinn. På Landbruksdirektoratets nettsider om Agros ligger det en utførlig forklaring av hvordan søker får tilgang til søknaden: Søknad

 

Du kan få hjelp av kommunen til å fylle ut søknaden.

Saksbehandling
Kommunen avgjør søknaden om tilskudd. Kommunen prioriterer søknader innenfor en flerårig tiltaksstrategi som kommunen utarbeider. Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan utbetales forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av prosjektet eller tiltaket er utført.

Saksbehandlingstid
Kommunen vil behandle saken så snart som mulig. Foreløpig svar vil bli sendt i henhold til forvaltningsloven, og med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

 Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:

Næring og teknisk

Kontaktperson:

Lisbet Nordtug

                     
                       
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS