Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk, må søke kommunen om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Endringer i bevillinger kan skje i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk 

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

Praktiske opplysninger

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Kommunen legger til rette for at aktuelle personer får avlagt kunnskapsprøven i alkoholloven. For gjennomføring av prøving kreves et gebyr på kr 300,- pr person.

Søknadsskjema

Fås ved henvendelse til servicekontoret.

 

Vedlegg

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
  • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest 

 

Søknaden sendes til:

Hattfjelldal kommune

O.T.Olsens vei 3A

8690 Hattfjelldal

 

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Alminnelig skjenkebevilling skal behandles av kommunestyret.

Regelverk

Lover

Alkoholloven
Serveringsloven

Forskrifter

Alkoholforskriften

Retningslinjer

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS