Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Ungdomsråd

Et ungdomsråd er et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. På lik linje med eldreråd eller råd for funksjonshemmede, er det et interesseorgan som skal fremme en konkret gruppes synspunkter overfor lokalpolitikerne. Ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve, og det skal fremme ungdoms interesser.

2017-11-14

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Gjennom sitt arbeid skal kontrollutvalget bidra til at Hattfjelldal kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne i Hattfjelldal på en best mulig måte ut fra hensynet til likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv ressursutnyttelse sett i lys av brukernes særskilte behov.

2017-11-14

Råd for eldre og funksjonshemmede

Eldre og funksjonshemmede skal slik loven krever, ha egen representasjon i alle kommuner. For mindre kommuner gis det aksept til å slå sammen Råd for eldre og Råd for funskjonshemmede. Dette har Hattfjelldal kommune valgt å gjøre. Rådet er sektorovergripende, og skal være et rådgivende organ for kommunen. 

2017-11-14

Indre Helgeland Regionråd

Indre Helgeland Regionråd er et regionalpolitisk samarbeidsorgan for kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana. Rådet er styre for samarbeidet. Rådet har en funksjonstid på fire år (kommunestyrets valgperiode). 

2017-11-14

Forliksråd

Forliksrådet er første instans i det norske rettssystemet. Et forliksråd er et kommunalt oppnevnt meglingsorgan bestående av tre lekdommere og tre varamedlemmer som velges av kommunestyret i den aktuelle kommunen hvert fjerde år. Det skal være et forliksråd i hver kommune.

2017-11-14
Web levert av CustomPublish AS