Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Psykisk helse- og rustjenesten

I psykisk helse- og rustjenesten er vi opptatt av at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp gjennom å formidle tro på bedring, styrke muligheten til å ta egne valg og påvirke eget liv.

Hvem kan få tjenesten
Mennesker som bor i kommunen, primært over fylte 18 år. Du kan ta kontakt direkte eller henvises fra fastlege.
 • mennesker med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • mennesker med ruslidelser eller rusrelaterte utfordringer
 • mennesker som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • pårørende til mennesker i målgruppene
Hva omfatter/inneholder tjenesten
Individuelt tilpasset tjeneste etter enkeltvedtak på bakgrunn av henvisning eller egen søknad. Eksempler på innhold i tjenesten kan være
 • Forebyggende arbeid
 • Koordinering av tjenester; utarbeidelse av individuell plan (IP)
 • Støttesamtaler / råd / veiledning
 • Kartleggingsarbeid
 • Nettverksbygging
 • Aktivisering
 • Strukturering av hverdagen
 • Lavterskeltilbud; for eksempel 1-3 støttesamtaler uten vedtak.
 • Tilbud om «Dagstue» en dag i uka.

«Dagstua» er et forebyggende tiltak hvor hovedmålsettingen er økt sosial kontakt og motvirkning av isolasjon. Samt bidra til økt aktivitet og utvidelse av sosialt nettverk.

Hva kan du som bruker forvente av oss
 • Respekt og tillit
 • Vi har taushetsplikt
 • Faste kontaktpersoner
 • Vi holder avtaler
 • Enkeltvedtaket revurderes i samråd med deg

Hva forventer vi av deg som bruker

 • Egendefinert ønske om hjelp
 • Inngåtte avtaler overholdes
 • Gir beskjed i god tid dersom du er forhindret fra å møte
Hvordan få tildelt tjeneste
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Link til søknadsskjema for helse om omsorgstjenester:  Pleie- og omsorgstjenester
 
Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du vil få en begrunnelse med vedtaket.
Tjenesten tildeles etter Lov om Helsetjenester i kommunen, samt forskrift om kvalitet i omsorgstjenesten.
 
Saksbehandlingstid
Kommunen vil behandle din søknad så raskt som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen 4 uker, vil du få skriftlig beskjed om årsaken til dette. Du vil samtidig få opplyst når det antas at vedtaket vil bli fattet.
 
Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Hva koster det
Tjenesten er gratis.
 
Praktiske opplysninger
Arbeidstid fra kl. 08.00 - 15.30, alle hverdager.
Fagansvarlig psykisk helse og rustjenesten:  tlf. 95092115.
 
Nyttige linker;

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS