Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Produksjonstilskudd i jordbruket.

 

Oppdatert: 2015-01-19
Generelt
Tema
- Næringsliv
- Jordbruk og skogbruk
Beskrivelse
Den enkelte gårdbruker kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold etter satser fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.
Målgruppe
Landbruksforetak som driver vanlig jordbruksproduksjon.
Kriterier/vilkår
  • Søker må være registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen for den aktuelle søknadsomgangen.
  • Foretaket må drive vanglig jordbruksproduksjon.
  • Produksjonen må foregå på en eller flere landbrukseiendommer (unntak for foretak som kun søker produksjonstilskudd til birøkt).

Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold. Tilskudd gis etter satser, soner og definisjoner fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.

Regelverk
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Kommunen avgjør søknader om produksjonstilskudd. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om produksjonstilskudd.
Skjema
Statens landbruksforvaltning har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.
Søknadsfrist
Gjeldende søknadsfrister er 15. marsog/eller 15. oktober, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til.
Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. Dette gjelder selv om du har mottatt melding om vedtaket fra Landbruksdirektoratet. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:
Næring og Teknisk
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS