Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Opphold sykehjem

Korttidsopphold og langtidsopphold ved Hattfjelldal sykehjem

-opptrening/rehabilitering
-avlastningsopphold
-palliativ behandling/smertebehandling
-dagplass
-nattopphold
-langtidsopphold
 
Målsetting for omsorgen som gis ved Hattfjelldal sykehjem:
 • Hovedmålsettingen er å bidra til at pasienten skal oppleve å ha god livskvalitet ut fraden enkelte sin livssituasjon.
 • Sykehjemmet skal være ett ledd i tiltaksrekken for at man skal kunne bo lengst mulig hjemme.
 
Lovgrunnlag:
Tilbudet er hjemlet i:
 • Helse- og omorgstjenesteloven og Bruker og pasientrettighetsloven.
 • Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.
 • Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting.
 • Serviceerklæringen er kun veiledende i forhold til tjenesteinnholdet.
 
Hvem kan søke om tjenester fra Hattfjelldal sykehjem ?
Innbyggere i Hattfjelldal kommune, og de som søker om flytting til Hattfjelldal Kommune samt de som oppholder seg i kommunen, som har særlige hjelpebehov på grunn av sykdom, Funksjons-hemming eller alder, og som med bakgrunn i dette har behov for heldøgnspleie og omsorg, kan søke om tjenester.
 
Hva koster oppholdet ?
 • Satser for langtidsopphold fastsettes av sentrale myndigheter.  Ved skriftlig søknad om tjenesten blir det utsendt et informasjons- skjema om betalingsordningen, og daglig leder vil også gi muntlig orientering om dette før eller like etter innleggelse.
 • Satser på korttids- rehabiliteringsopphold fastsettes årlig av kommunestyret i kommunen.
 • Avlastningsopphold er et gratis tilbud.
Pleie rehabilitering og omsorgstjeneste administrasjonen (PRO-administrasjonen), telf 75 18 48 60, kan opplyse nærmere om søknad og hjelpe til å utforme søknaden
For å løse de oppgaver nedfelt i forskriften om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3, har Hattfjelldal kommune tatt i bruk skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av helse- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov.
Forskrift om en verdig eldreomsorg klargjøres hvordan tjenestetilbudet skal utformes for å sikre retten til nødvendig helsehjelp og et verdig tjenestetilbud.
I det følgende er det en punktvis opplisting av innholdet i tjenesten døgnbasert institusjonsplass, dette er nivået tjenesten må ha for å møte kravene i kvalitetsforskriften og forskrift om en verdig eldreomsorg.
 1. Personlig hygiene
 • Morgenstell utføres mellom kl. 0730 og 1100 som beskrevet i tiltaksplanen
 • Dusj 1. gang pr. uke (eller etter behov)  med negl stell og hårvask. som beskrevet i tiltaksplanen
 • Enkelt kveldsstell mellom kl. 19 og 22 som beskrevet i tiltaksplanen
 • Eliminasjon beskrevet i hver enkelt pasients tiltaksplan. Følge opp naturlige funksjoner.
 • Hjelper ved besøk hos frisør. Friseringen må kostes av pasienten selv.
 • Fotstell kan ordnes, men pasienten må betale selv.
 • Munnstell utføres i forbindelse med morgenstell og kveldstell. Prosedyre for hver enkelt pasient i tiltaksplanen. Oppfølging slik at pasienten får tilbud om offentlig tannhelsetjeneste.
 • Ivaretakelse  av høreapparater (selve apparatet og batterier må bekostes av pasienten)
 • Institusjonen holder basis artikler til personlig hygiene, ønskes andre artikler må pasienten koste dette selv.
 1. Ernæring
 • Tilrettelegge måltidene tilpasset hver enkelt pasients behov og funksjonsnivå, tiltak beskrives i tiltaksplanen.
 • Oppfølging av dietter.
 • Ivaretar pasientens behov for væske.
 • Intravenøsernæring, sondeernæring og intravenøsvæskebehandling der det er nødvendig etter medisinsk vurdering.
 • Følger opp pasientens ernæringsstatus og vekt.
 • Tidspunktet for måltider justeres ev etter pasientens ønske og behov, men 
       vanligvis gjelder disse tidene:
-frokost serveres mellom kl. 0900 og 1000
-middag serveres mellom kl. 1300 og 1400
      -ettermiddagskaffe serveres mellom kl. 16 og 17
      -kveldsmat serveres mellom kl. 1830 og 2000
 • Ekstra måltider ved behov.
 • Pasientene skal få tilpasset hjelp ved måltidene og nok tid og ro under måltidene.
 • Ønskekost gis på medisinsk grunnlag.
 1. Medisiner
 • Tilsynslegen er ansvarlig for legemiddelordinasjonen og all medisinsk behandling under opphold i institusjon.
 • Legemidler deles ut etter tilsynslegens forordning, institusjonen koster og administrerer kun medisiner ordinert og godkjent av tilsynslegen.
 • Institusjonen tilbyr også intravenøs medisinering unntatt om natten.
 • Pasienter på tidsbegrenset opphold som styrer egne medisiner hjemme, har mulighet til å styre medisiner selv under opphold ved institusjonen.
 1. Medisinsk behandling
 • Sykehjemmet har tilsynslege, tilsynslegen har det medisinske ansvar under oppholdet. Når legekontoret er stengt ivaretas dette av Legevakten.
 • Sykehjemmets tilsynslege innhenter nødvendige opplysninger fra fastlege og spesialisthelsetjeneste. Nødvendige epikriser ettersendes fastlege ved utskriving.
 • Alle får tilbud om medisinsk undersøkelse ved innkomst
 • Årlig medisinsk kontroll av pasienter med vedtak om langtidsplass i institusjon.
 1. Aktivitet og sosialt samvær
 • Pasienter har tilbud om fysikalsk behandling etter behov og vurdering av tilsynslegen.
 • Sykehjemmet har besøk av prest, som regel, hver 14. dag
 • Sykehjemmet har ikke egne personalressurs til aktivitetsformål
 • Pleiepersonalet tilbyr ved anledning passende aktiviteter
 • Sykehjemmet tilrettelegger for aktiviteter utført av frivillige.
 1. Selvstendighet og styring av eget liv
 • Legger til rette for at pasienten kan ivareta egenomsorg
 • Alle med vedtak om langtidsopphold skal få tilbud om eget rom.
 • Etter avtale kan private ting/møbler tas med.
 • Det blir gitt mulighet for ro og skjermet privatliv i eget rom.
 • Respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett og egne valg i hverdagen.
 • Hjelp til legging normalt før kl. 22.00
 1. Verdig livsavslutning
 • Alle som er i en avsluttende fase av livet skal ha enerom
 • Alle skal få dekket individuelle åndelige behov.
 • Tilrettelegge for at pasienten skal få en verdig livsavslutning sammen med sine pårørende og vise omsorg for de pårørende.
 • Ingen skal dø alene.
Hva oppholdet ved Hattfjelldal sykehjem ikke omfatter:
 • Innkjøp og merking av privat tøy.
 • Betaling av toalettartikler som ikke holdes av sykeheimen.
 • Rensing av klær.
 • Nødvendige private ærender på offentlige kontor.
 • Pådekking, oppvask og rydding etter gjester på pasientens rom.
Hva kan pasientene forvente seg av Hattfjelldal sykehjem ?
 • At den enkelte pasient opplever å bli ivaretatt og respektert.
 • At personalet er underlagt taushetsplikt.
 • At man får informasjon om de tjenester som institusjon kan tilby.
 • At nærmeste pårørende blir informert om saker vedrørende pasientens helsetilstand, dersom pasienten selv ikke motsetter seg dette.
 • At institusjonen bistår med hjelp til oppnevnelse av hjelpeverge dersom pasienten selv ikke er i stand til å ta egne avgjørelser/ ha ansvar for egen økonomi. Ved behov gis   nærmere opplysninger av enhetsleder for sykehjemmet, telf 75 18 48 60.
Hva forventer Hattfjelldal sykehjem av pasient og pårørende?
 • At alt privat tøy blir godt merket.
 • At pasienten/pårørende respekterer at den enkelte medarbeider (i personalet) ikke har anledning til å ta imot gaver.
 • At pasienter/pårørende respekterer at personalet er underlagt taushetsplikt.
 • Forståelse for at personalet av og til må begrense besøk av hensyn til pasienten.
 • Respekt for at vi ikke bidrar med hjelp på områder der pasienten kan klare seg selv.
 • At den enkelte tjenesteyter møtes med respekt.
 • At den enkelte pårørende bistår pasienten med tjenester utover det institusjonen kan tilby.
 • Forståelse for at det kan bli aktuelt å bytte rom i løpet av oppholdet.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS