Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Nydyrking av arealer til jordbruksformål

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Ønsker du å utvide ditt dyrkede areal, må du ha en plan for nydyrking som skal godkjennes av kommunen. Kommunen vil vurdere hvilke virkninger nydyrkingen vil ha for landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturminner. Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag etter nærmere bestemmelser. Hvis du ikke har iverksatt nydyrkingen innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort.

Kriterier/vilkår

  • Det bør være et behov for å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten
  • Nydyrkingstiltaket bør legge til rette for driftsmessig gode løsninger
  • For areal over 50 dekar må det foreligge en konsekvensutredning

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Statens landbruksforvaltning

Lover

Lov om jord (jordlova) § 11 Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar

Forskrifter

Forskrift om konsekvensutredninger

Forskrift om nydyrking

Skjema

Skjema M-0160

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking B

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking N

Saksbehandling

Med søknaden skal det følge en plan for arbeidet. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om atkomst, grøfting og framtidig drift av arealet. Har du ikke selv tilstrekkelige kunnskaper til å utarbeide planen, bør du kontakte faglig kvalifisert hjelp. Før vedtak treffes, skal kommunen innhente de uttalelsene som er nødvendige og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Regional kulturminnemyndighet og Sametinget skal få anledning til å uttale seg hvis nydyrkingen kan berøre deres fagområder. Det samme gjelder fylkesmannen hvis nydyrkingen kan berøre viktige miljøverdier. Uttalelsesfristen skal være på minst én måned.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling
Avdeling:
Næring og teknisk
Telefon:
75 18 48 00
Epost:
post@hattfjelldal.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset 8690 Hattfjelldal
Besøksadresse:
O. T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS