Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Lokale bygdeutviklings-/bolystmidler

Solidaritetskonsert

For å snu en negativ trend med fraflytting fra grendene og kommunen forøvrig, er det nå mulig for grendelag, bygdelag og sentrumslag og søke om tilskudd til bygdeutvikling for å skape bolyst.

 Retningslinjene for bruk av lokale bygdeutviklings-/bolystmidler ble vedtatt av kommunestyret 12.06.2019.

Retningslinjer for lokale Bygdeutviklings -/bolystmidler i Hattfjelldal:

«For å snu en negativ trend avsettes kr 200.000,- pr år i 4 år til bygdeutvikling i grendene i
Hattfjelldal. Midlene tildeles etter søknad fra Bygdelagene, og har som formål å skape ny vekst i
grendene. Regnskap og resultat fremlegges kommunestyret». (Vedtatt i k.sak 071/18).

Formål:
Et viktig mål for Hattfjelldal kommune er å skape attraktivte lokalsamfunn. Midlene som er bevilget
til formålet skal være et virkemiddel som kan bidra til at kommunen blir enda mer attraktiv å bo i.
Midlene skal skape litt økonomisk handlekraft for å møte de gode initiativer på området.
Grendene defineres som grender i hele kommunen.

Hvem som kan søke:
Bygdelag, grendelag og sentrumslag.

Hva kan det søkes om støtte til:
Det legges til grunn ved vurdering av søknader at formålet ved ordningen skal oppfylles. Faktorer –
og kombinasjoner av faktorer i et prosjekt, som gjør at folk får lyst til å bo eller flytte til et sted, skal
være til stede.
Følgende hovedområder skal være fokusområder i ordningen:

 Stedsutvikling

 Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom

 Omdømmearbeid

 Etablering av nye møteplasser

 Trivselstiltak

Det kan ikke søkes om midler til drift av tiltak, eller til næringsutviklingstiltak som kommer
inn under retningslinjene for næringsfondene.


Krav til søknad:
- Beskrivelse av tiltak
- Kostnadsoverslag
- Budsjett
- Gjennomføringsplan

Søknadsfrist /egenandel /støtteintensitet:
- 1.april og 1.oktober.
- Egenandel 15%, som kan bestå av arbeid og egne midler.
- Støtteintensitet inntil kr.50.000,- pr. prosjekt/tiltak.

Gjennomføring og rapportering:
Prosjekt med innvilget prosjekttilskudd, gis ett års gjennomføringsfrist.
Etter endt prosjekt skal prosjektet sluttrapporteres til kommunen.
Av tilskuddet kan 80% utbetales når tilskuddsavtale er signert. Siste 20% av tilskuddet utbetales etter
godkjent sluttrapport.
Gjennomføres ikke prosjektet i hht tilskuddsavtale, vil midlene kreves tilbakebetalt.

Evaluering av ordningen:
Ordningen evalueres etter 3 år.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS