Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Leie av kommunal leilighet - generelt

 

SÆRLIGE FORHOLD:
Utleien skjer i samsvar med husleielovens § 11-3 og denne leiekontrakten gjelder tjenestebolig som leier har leid i egenskap av arbeidstaker i Hattfjelldal kommune. Når arbeidsforholdet opphører, opphører også leieforholdet, uten forutgående oppsigelse. Utleieformen gir altså leier færre rettigheter enn ved tidsubestemt leie av bolig.
Maks botid i kommunal tjenestebolig i Hattfjelldal sentrum er 5 -fem- år.
 
VARIGHET:
Leieforholdet kan bringes til opphør etter en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 -tre- måneder.
Denne oppsigelsen skal være skriftlig.
 
HUSLEIE
Øking av husleien fastsettes av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember og med virkning fra 1. februar, minimum 1 -ett- år etter innflytting. For leietakere som lønnes av kommunen, trekkes leien forskuddsvis av lønnen. Leie av boligen i 16 dager eller mer av en kalendermåned beregnes hel månedsleie, ved 15 dager eller mindre beregnes halv månedsleie.
 
 
OVERLEVERING AV BOLIG:
Utleier plikter å stille boligen til rådighet for leietaker til avtalt tid.
Boligen skal være rengjort og i god stand.
 
UTLEIERS PLIKTER I LEIETIDEN:
Utleier plikter å vedlikeholde boligen, faste elektriske installasjoner, vannforsyning, herunder vannkraner, avløp etter gulvsluk og vannlåser, påbudt brannvernutstyr jf. dog pkt. om leietakers plikter. Utleier avgjør når oppussing er nødvendig.
 
LEIETAKERS PLIKTER:
Leietaker skal på egen bekostning innenfor boligen vedlikeholde lampekupler, lyspærer, lysrør, sikringer, batterier til røykvarsler, samt renhold av gulvsluker og vannlås.
Gulv som er belagt med belegg eller lignende skal leier holde ved like. Leier er ansvarlig for at slike gulvbelegg ikke forringes på grunn av manglende vedlikehold. Leier plikter også å vedlikeholde og rengjøre ovner.
Alt arbeid som leier plikter å utføre skal utføres umiddelbart og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Leietaker er ansvarlig for å sette seg inn i bruken av brannvernutstyr, samt kontrollere at utstyret virker. Ved feil varsles utleier umiddelbart.
 
Rydding av snø utføres av leier.
 
I tidsrommet klokken 23:00 og 06:00 skal det være nattero i boligen, hvor andre ikke skal forstyrres av støy fra festligheter og/eller høy musikk.
 
Leier plikter å gi utleier eller dennes representant adgang til boligen for tilsyn / vedlikehold. Utleier disponerer egen nøkkel som om nødvendig kan brukes i slike tilfeller.
Leier skal varsles i rimelig tid før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider.
 
Det er tillatt å sette opp egen parabolantenne, denne skal imidlertid oppsettes på en slik måte at snømåking fra tak ikke hindres. Skader på antenner som er satt opp i takrasets naturlige vei er leiers ansvar.
Hull i veggen for antenneledning skal utføres av utleier.
 
Leier må erstatte all skade som skyldes han selv eller andre som han har gitt adgang til boligen. Leier svarer også for skader ved frost som skyldes han selv eller noen han selv er ansvarlig for.
 
VEDLIKEHOLD AV PLENER:
Der hvor det til boligen hører opparbeidede plener skal leier sørge for vedlikehold av disse med hensyn til klipping, gjødsling og vanning. Ved mislighold av dette punkt vil utleier sørge for nødvendig klipping mv. Kostnadene ved dette blir fakturert til leier.
 
STRØM
Leier skal tegne eget strømabonnement fra innflyttingsdato. (som står på denne kontrakt) Har leier ikke tegnet eget strømabonnement senest 30 dager etter innflyttingsdato vil utleier stenge sitt abonnement i boligen. Oppsigelse blir sendt skriftlig til strøm leverandøren, med kopi til leier.
 
Utleier vil kreve refusjon for strøm etter stipulert forbruk i den perioden leier ikke har hatt eget abonnement.
 
Ved krav på skyldig strøm benyttes den kraftpris for fastavtaler som er høyest i h.t. HelgelandsKraft AS nettside. I tillegg kommer fakturagebyr.
 
LEIERS MELDEPLIKT:
Leier plikter straks å melde til utleier enhver skade i boligen.
 
FORSIKRING:
Selve bygget er forsikret av utleier, denne forsikringen dekker ikke leiers innbo. Leier anbefales å tegne nødvendig forsikring.
 
FRAMLEIE:
Framleie er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke.
 
FORSKJELLIGE BESTEMMELSER:
Leier må ikke uten utleiers skriftlige samtykke forandre boligen.
 
 
LEIERS AVTALEBRUDD:
Blir leien ikke betalt innen 14 dager etter skriftlig påkrav har funnet sted på eller etter forfallsdag, og annen skriftlig avtale ikke er opprettet, kan leier kastes ut uten søksmål og dom
Flytter ikke leier når leietiden er ute, kan han likeens kastes ut uten søksmål og dom. Gjør leier ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleier heve avtalen, og leier plikter da å flytte ut av boligen.
 
DYREHOLD:
Leier kan ha/holde inntil 2 dyr i boligen m/uteområder. Flere enn 2 dyr skal ha utleiers skriftlige samtykke.
 
FRAFLYTTING:
Når leietiden er ute, skal leier levere boligen med tilbehør tilbake til utleier. Rengjort og i og samme stand som da han overtok den, bortsett fra forringelser som følger av alminnelig slit, elde, samt mangler som utleier plikter å rette.
Manglende renhold ved utflytting blir utført av utleier for leiers kostnad.
 
Leieavtalen faller bort dersom utleid bolig blir ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet.
 
Etterlatte løsøre som tilhører leier eller noen i leiers husstand skal tas hånd om av utleier for leiers regning.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS