Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Tildelingskontoret er koordinerende enhet i Hattfjelldal kommune.

Besøks- og postadresse Hattfjelldal kommune ved tildelingskontoret, Kalkviks vei 5, 8690 Hattfjelldal
Telefontid: Mandag til fredag 10.00 - 14.00
Epost: post@hattfjelldal.kommune.no  Merkes med tildelingskontoret

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

 • et sted brukere med behov for habilitering og rehabilitering kan henvende seg
 • et kontaktpunkt for interne og eksterne samarbeidspartnere
 • motta og behandle henvendelser og søknader om koordinator og individuell plan (IP), samt sørge for at det blir oppnevnt koordinator
 • ha oversikt over brukere som har koordinator
 • ha ansvar for opplæring av koordinatorene
 • på systemnivå sikre at formålet med forskriften om habilitering/rehabilitering, individuell plan og koordinator blir ivaretatt
 • tilrettelegge for brukermedvirkning både på individnivå og systemnivå
 • styrke samhandlingen mellom brukere og tjenesteytere og eventuelt pårørende

Tildelingskontorets oppgaver er å være koordinerende enhet, kartlegge og utrede individuelle tjenestebehov gjennom saksbehandlingen, og samordne og fremme samarbeid mellom kommunens enheter og spesialisthelsetjenesten.
 

Tildelingskontoret saksbehandler søknader vedrørende:

 • individuell plan og koordinator
 • omsorgsbolig for eldre og funksjonshemmede
 • langtidsopphold sykehjem
 • kortidsplass og rulleringsplass på sykehjemmet
 • miljøterapitjeneste
 • psykiatritjenester
 • rustjenester
 • hjemmesykepleie
 • hjemmehjelp og praktisk bistand/opplæring
 • personlig assistent (BPA)
 • dagplass for funksjonshemmede som et aktivitetstilbud
 • avlastning
 • behov for tilrettelegging/bistand til fritid (støttekontakt, treningskontakt)
 • trygghetsalarm
 • omsorgsstønad
 • parkeringskort
 • transporttjeneste for funksjonshemmede

Saksbehandlingen ved tildelingskontoret / koordinerende enhet skjer i henhold til gjeldende lovverk. De fleste tjenestene behandles etter Lov 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

 

Hvis du trenger legehjelp, helsesøstertjenester, hjelpemidler, behandling hos fysioterapeut må du ta direkte kontakt med disse tjenestene.

2018-04-26 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut