Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Gjennom sitt arbeid skal kontrollutvalget bidra til at Hattfjelldal kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne i Hattfjelldal på en best mulig måte ut fra hensynet til likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv ressursutnyttelse sett i lys av brukernes særskilte behov.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter som har tilltit til Grane kommune, og at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov, forskrift, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak.
 
Kontrollutvalget i Hattfjelldal skal arbeide for: 

Å sikre god kvalitet i kommunens tjenester. 
Å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse. 
Å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen. 
Å sikre at politiske vedtak i Hattfjelldal kommune følges opp.


Kontrollutvalget for perioden 2019-2023

Representanter
Linda Brennbakk, Leder
Louise Fontain, nestleder
Steffen Braaten
Anders Granmo
Pål Grøvnes
Varamedlemmer:
Annie Margrethe Bråten
Tore Skundberg
Ruth Krutå Reinfjell


Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat er sekretær og saksutreder for Kontrollutvalget.

 


 

2017-11-14 Marit Hatten
Tips en venn  Skriv ut