Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Kommunalt tilskudd til landbruket

Oppdatert: 2017-01-05

Tema
Jordbruk og skogbruk

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde dagens nivå i landbruket og å videreutvikle landbruksnæringen i Hattfjelldal kommune.

Kommunen innvilger tilskudd til:

1. Tilskudd til skogplanting kr 50.000,- til årlig disp.
 

2. Nydyrking kr 1500,-/ dekar og maks 20 dekar pr. år.
 

3. Tilskudd til kjøp av landbruksareal gis med 30 % av kostnadsoverslaget, maks 60 000,-.

Tilskuddet gjelder kjøp av fulldyrka og overflatedyrka areal.
 

4. Tilskudd til bruksutbygging/generasjonsskifte til de som er søkergode, men ikke får BU –

tilskudd gjennom Innovasjon Norge, gis med 5 % av godkjent kostnadsoverslag, maks

100.000,-.
 

5. Tilskudd til kjøp av melkekvote, 30 % av kostnadene, begrenset oppad til kr 1,65 pr.

liter. Maks tilskudd pr. bruk og år kr 30.000,-.
 

6. Tilskudd til samdrifter med passive deltakere. 10 øre pr. liter melk den passive har gått

inn med i samdrifta. Ny søknad kan fremmes etter fem år. Tilskuddet tilfaller samdrifta.
 

7. Tilskudd til leie av kvote med 10 øre pr. liter leid. Ny søknad kan fremmes etter fem år.
 

8. Tilskudd til grøfting gis med 30 % av godkjent kostnadsoverslag, men ikke mer enn 30 %

av dokumenterte kostnader. Maks kr 30.000,-. Grøfteplanen bør lages av

Helgeland Landbruksrådgiving eller noen andre som har kompetanse på dette. Denne

tilskuddsordningen trer først i kraft når den nasjonale ordninga utgår.
 

9. Engangstilskudd til neste ny bruker/eier ved bruksoverdragelse av aktive bruk som

Mottar produksjonstilskudd, kr 50.000,-. Dette vil også gjelde bruk som pr. dags dato ikke er i

aktiv drift, men vil bli det i løpet av det første året etter overdragelsen. Dette forutsetter

at søker vil komme opp i en produksjon som gir rett til produksjonstilskudd i løpet av det

første året.
 

10. Tilskudd ved salg av gårder som ikke er aktive, kr 50.000,-. Tilskuddet tilfaller selger.
 

11. Tilskudd til gjerding i konfliktområder, for rein: kr 1,80 og sau: kr 1,50 per meter oppsatt

gjerde, tilpasset dyrene det skal gjerdes mot. Tilskuddet gis til de som ikke får 

tilskudd gjennom Landbruksdirektoratet eller gjennom ordningen Organisert beitebruk.
 

12. Tilskudd til ungskogpleie, gis med 30 % av godkjente kostnader. Gjelder bare private

grunneiere.
 

13. Tilskudd til oppstart av maskinring/-samarbeid med 30 % av kostnader til

forprosjekt/oppstart. Maks kr 30.000,-. Maskinring/-samarbeidet skal være registrert

som et foretak i enhetsregisteret.
 

Det kan også søkes på andre tiltak, men saken fremmes da politisk. Saken bør gagne aktørene i landbruket og landbruket generelt.
 

Målgruppe
Tilskudd kan innvilges til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom.

Kriterier/vilkår
For pkt. 2, 3, 4, 5, 6 og 7 er det et vilkår om at tilskuddet skal tilbakebetales dersom driften på bruket som har mottatt tilskudd nedtrappes vesentlig eller opphører innen fem år etter at tilskuddet er gitt.

For pkt. 9 og 10 er det et vilkår om at det må gå fem år mellom hver gang det gis tilskudd til samme eiendom ved bruksoverdragelse/salg av gårdsbruk som ikke er i drift.

Regelverk
Retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal.

Praktiske opplysninger

Søknad om tilskudd med kostnadsoverslag, regnskap o.l. sendes kommunen fortløpende. Annen aktuell dokumentasjon som saksbehandler trenger for å behandle søknad om tilskudd må fremlegges ved behov. Det gis ikke tilskudd for mva.

Søknadsfrist: Ingen

Saksbehandling
Sakene behandles delegert, men tvilstilfeller avgjøres av HNNM. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis etter at tiltaket er ferdiggodkjent.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet:
Næring og teknisk avdelingen

Kontaktperson:  Lisbet Nordtug 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS