Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Hjemmehjelp - praktisk bistand

Hva er hjemmebasert omsorg?

· Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og  praktisk

   bistand/hjemmehjelp.

Omsorgsboliger og trygdeboliger

· Hattfjelldal kommune har omsorgsboliger og trygdeboliger i 

   Hattfjelldal sentrum. Nødvendige hjemmetjenester gis også i disse 

   boligene.

Målsetting for hjemmebasert omsorg:

· Hovedmålsettingen er å yte hjelp til selvhjelp.

· Pleie – og omsorgstrengende i Hattfjelldal kommune skal etter en individuell vurdering

   få hjelp slik at de kan bo lengst mulig hjemme eller i omsorgsbolig eller trygdebolig..

Lovgrunnlag:

Tjenestene vurderes og tildeles i henhold til:

· Helse og omsorgstjenesteloven

  • Pasient – og brukerrettighetsloven

· Forskrift om kvalitet i omsorgstjenestene for tjenesteyting.

·  Hvem kan søke om hjemmebasert omsorg?

· Innbyggere i Hattfjelldal kommune som har særlige hjelpebehov på grunn av sykdom,

   funksjonshemming eller alder kan søke om tjenester.

· Det samme kan personer med hjelpebehov som av ulike grunner midlertidig oppholder

   seg i kommunen.

Hvordan søke om hjemmebasert omsorg?

· Tildeling av hjemmetjenester, omsorgsbolig og trygdebolig skjer etter individuelle søknader til

   Hattfjelldal kommune.

   Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret eller pleie og omsorg i   

   kommunen, telf 75 18 48 00. Skjema: Pleie- og omsorgstjenester 

   Dersom hjelp trengs til utforming av søknad, kan hjelp til dette gis etter avtale på telf

   75 18 48 00; og om nødvendig hjemme hos søker.

Hva koster hjemmebasert omsorg?

· Hjemmesykepleietjenesten er gratis.

· Hjemmehjelpstjenesten/praktisk bistand er finansiert ved egenbetaling. Brukerne betaler etter

   gjeldende satser som vedtas årlig av kommunestyret.

 

Tilgjengelighet:

· Hattfjelldal kommune har ikke et hjemmesykepleietilbud på natt lenger enn ca 15 min kjørsel  

   (èn vei) fra Hattfjelldal sentrum.

· Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes utenom Hattfjelldal tettsted bare mellom kl 08.00 –

  22.00 på hverdager (ikke lørdager, søndager og høytider).

 

Tjenesteinnhold:

· Man kan etter søknad innvilges hjelp til arbeidsoppgaver man selv ikke er i stand til å

   utføre. Dette gjøres etter individuelle faglige vurderinger av den enkelte sitt

   funksjonsnivå.

  Hjemmesykepleie som kan omfatte:

· Råd, veiledning og støttesamtaler.

· Opptrening, opplæring og vedlikehold av ferdigheter.

· Personlig hygiene

  • Hjelpemidler og koordinering av hjelpemidler.

· Bistand til medisinsk behandling.

· Hjelp til alvorlig syke og døende.

Praktisk bistand/ hjemmehjelp som kan omfatte:

· Opptrening / opplæring / vedlikehold av ferdigheter.

· Renhold, støvsuging og støvtørking. I utgangspunktet innvilges renhold hver 3dje uke, men

   på bakgrunn av individuelle behovsvurderinger kan det innvilges hjelp i annet

   omfang.

· Sengeskift

· Matombringing.

· Vasking og opphenging av tøy.

· Formidling av hjelp ved behov for innkjøp av husholdningsvarer.

· Hjemmetjenesten kan dessuten være behjelpelig med å formidle kontakt med andre

   kommunale tjenester.

Tjenesteinnholdet utarbeides så langt det er mulig i samarbeid med den enkelte bruker etter

hjemmebesøk. Dette etterfølges av et skriftlig vedtak.

Andre tjenester som også er tilgjengelig for hjemmeboende:

· Trygghetsalarm

  • Psykiatritjeneste ved psykiatrisk sykepleier

· Støttekontakt

· Avlastning

· Omsorgslønn

· Personlig assistent

  • Vurdering av hjemmet til med tanke på hjelpemidler og evt. ombygging finansiert f

   eks av husbankmidler for at eldre/hjelpetrengende kan bo lengre hjemme.

  • Hjelp til å utforme søknader og til å utforme evt. klager.

Hva hjemmebasert omsorg ikke omfatter:

Følgende oppgaver har vi dessverre ikke mulighet til å prioritere å utføre i hjemmetjenesten:

· Opprydding og oppvask etter gjester

· Rengjøringsarbeid etter håndverkere

· Rundvask

  • Vinduspuss

· Pussing av kobber, sølv og messing

· Rengjøring ved flytting

· Rengjøring/rydding etter andre medlemmer av husstanden.

· Baking eller partering av slakt

  • Lage middag (det henvises til at middag kan bli brakt til bruker isteden)

· Stell av hage og blomsterbed

  • Vedhogst

· Generell snørydding av vei og gårdsplass.

· Hjelp til husdyrhold

· Tepperengjøring utover støvsuging

· Følge til lege, tannlege, optiker o.l.

· Post- / bank – tjenester og hjelp i personlig økonomi.

Hva kan brukerne forvente seg av hjemmebasert omsorg?

· At personalet viser respekt ved inntreden i brukers hjem

· At den enkelte bruker opplever å bli ivaretatt og respektert.

· At personalet er underlagt taushetsplikt.

· At tjenesten kommer til avtalt tid. Dersom tjenesteytere blir mer enn en time forsinket

   skal bruker orienteres.

· At det gis skriftlig melding i form av vedtak om eventuelle endringer i innholdet av

   tjenesten.

· At det gis muntlig melding om tidsbegrenset endret innhold, tidspunkt osv f eks ved

   sykdom eller i ferieperioder.

· At personalet om nødvendig kan legitimere seg om hvem de er, og at de

   arbeider i hjemmetjenesten.

Hva forventer hjemmebasert omsorg seg av brukerne?

· At bruker selv utfører funksjoner vedkommende selv kan klare.

· At den enkelte tjenesteyter møtes med respekt.

· At brukerne gir beskjed dersom vedkommende ikke er hjemme. Hjelp gis kun når

   bruker er tilstede, hvis noe annet ikke er avtalt på forhånd.

· At nødvendig rengjøringsmateriell er tilgjengelig.

· At bruker tillater tilpasninger for bruk av hjelpemidler i hjemmet.

· At bruker sørger for at tilgjengeligheten til boligen er lett framkommelig.

· At bruker respekterer at personalet ikke har anledning til å ta imot gaver eller penger.

· At bruker respekterer at personalet er underlagt taushetsplikt.

· At bruker behandler hjelpemidler utlånt av hjemmetjenesten forsiktig.

· At bruker som røyker, bør lufte før hjemmesykepleien kommer, og ikke røyke mens

   personell er på besøk.

· At bruker ikke nyter alkohol, eller er overstadig beruset, når hjemmehjelp og

   hjemmesykepleie er til stede.

Diverse

Hjelpen blir tilpasset den enkelte etter en kartlegging (hjemmebesøk) og faglig vurdering. Vi legger vekt på den egeninnsatsen du selv, sammen med din familie og andre du har rundt deg, kan bidra med.
I samtale med deg og eventuelt dine pårørende, er det viktig å bli enige om hvilke oppgaver hjemmetjenesten skal ta hånd om, hva du selv kan mestre fremover og hva dine pårørende eventuelt kan bidra med. Det vil for eksempel være unaturlig for hjemmetjenesten å vaske huset ditt hvis du bor sammen med noen som er i stand til å utføre denne oppgaven.
Vi legger også vekt på å anbefale bruk av tekniske hjelpemidler for at du skal kunne være selvhjulpen lengst mulig.
Du må som bruker av denne tjenesten sørge for å ha tilgjengelig rengjøringsutstyr som mopp/ langkost, kluter, rengjøringsmidler, vaskemaskin, god støvsuger og toalettbørste

Når det er vurdert at det er behov for hjelpemidler som f. eks. sykeseng, sengeheis etc. i hjemmet for å ivareta dine behov for hjelp og ansattes behov for å få ivaretatt arbeidsmiljøet, er det en forutsetning at du er villig til at slikt utstyr blir brukt hjemme hos deg.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS