Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Forliksråd

Generelt om tjenesten

Tema

- Rettslige spørsmål
- Familie og samliv
- Idivid og samfunn
- Næring

Beskrivelse

Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønsker å gå til sak mot skriftlig. Deretter må du inngi en forliksklage til forliksrådet - vanligvis i den kommunen der klagemotparten bor. Du trenger ikke å bruke advokat. Forliksrådet skal alltid forsøke mekling mellom partene, og kan også i mange tilfeller avsi dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. Det vil blant annet innebære at en avgjørelse i forliksrådet blir stående dersom den ikke bringes inn for tingretten, og at den kan tvangsfullbyrdes via namsmannen.

Det er et forliksråd i hver kommune. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunen for fire år om gangen.

Det er politiet som har sekretærfunksjonen for forliksrådet.

Målgruppe

Personer eller firma som har et krav mot en annen person eller firma.

Kriterier/vilkår

Gebyr må være betalt før saken behandles.

Pris for tjenesten

Rettsgebyret justeres jevnlig og er per 2013 på kr 860,-.
Gebyr betales av klageren. Statens innkrevingssentral sender ut regning i etterkant av behandlingen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Hva er forliksrådet?

Partnere

Fylkesmannen har tilsyn med forliksrådene.

Regelverk

Lover

Lov om domstolene (domstolloven) §§ 27 og 28
Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) kap. 6 Behandlingen i forliksrådet
 

Praktisk informasjon

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte. I forliksklagen må du kort angi hva du krever og hva som er grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.

Forliksklage sendes til:
Forliksrådet i Hattfjelldal
v/Arnfinn Aasen
8690 Hattfjelldal

Forliksklage sendes til forliksrådet i den kommunen der den innklagede bor eller har forretningssted.

Klagemulighet

Dommer i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.

___

Kontaktinformasjon
Kontaktavdeling
Avdeling:
Servicetorget
Telefon:
75184800
Epost:
Postadresse:
Rådhuset, 8690 Hattfjelldal
Besøksadresse:
O. T. Olsensvei 3 A, 8690 Hattfjelldal

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS