Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Boligtilskudd til etablering

Kommunalt boligtilskudd ved oppføring av egen bolig.

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Enkeltpersoner kan gå tilskudd til etablering, oppføring, kjøp og refinansiering.  Ordningen er behovsprøvd. I spesielle tilfeller kan tilskuddet også brukes til refinansiering for å kunne beholde boligen, gjerne i kombinasjon med startlån.

Målgruppe

  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Flyktninger
  • Sosialt vanskeligstilte

Kriterier/vilkår

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.

Praktisk informasjon

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknaden skal skrives på skjema HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken under.

Skjema

Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilpasning

Vedlegg

Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Søknaden sendes til

Hattfjelldal kommune
O. T. Olsensvei 3 A
8690 Hattfjelldal

Saksbehandling

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:
Servicekontoret
Telefon:
75184800
Epost:
post@hattfjelldal.kommune.no
Postadresse:
O. T. Olsensvei 3 A, 8690 Hattfjelldal
Besøksadresse:
Rådhuset 8690 Hattfjelldal
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS