Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Barneverntjenesten - hjelpetiltak

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Slike hjelpetiltak kan for eksempel  være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Målgruppe

Barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 23 år.

Kriterier/vilkår

Behov for hjelpetiltak må være dokumentert.

Hjelpetiltak er frivillige og iverksettes i samarbeid med barn/ungdom og foresatte.___

Regelverk

Lover

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) kap. 4 - særlige tiltak
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrifter

Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
 

Praktisk informasjon

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde bekymring til barnevernstjenesten. En bekymringsmelding skal gjennomgås innen ei uke.  Deretter har barneverntjenesten 3 måneder på å gjennomføre en nærmere undersøkelse i saken.

Saksbehandling

Barnevernstjenesten skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken og kan velge å engasjere en sakkyndig person til å utrede saken nærmere. Som oftest innhentes informasjon fra andre instanser i kommunen samt BUP, PPT etc. Barnet/ungdommen har også rett til å uttale seg.

Saksbehandlingstid

Søknader om hjelpetiltak skal behandles så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal søker ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon
Avdeling: Sosialavdelingen.
Telefon:75184800
Epost:post@hattfjelldal.kommune.no
Postadresse:O. T. Olsensvei 3 A, 8690 Hattfjelldal
Besøksadresse:Rådhuset, 8690 Hattfjelldal
 
Telefonnr. ved krise eller lignende:
 
Legevakta: 75 1 84 870 - Øyeblikkelig hjelp fra kl. 15.30 - 08.00 og i helger/helligdager. 
Ved livstruende tilstander ring 113.
 
Krisesenter: 75 17 36 99

TwAAAABJRU 5ErkJggg==Nødnummer: 112   -   Politiet i Mosjøen - 75 11 27 00.  Fellesnummer i hele Norge: 02800
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS