Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Barnehageplass

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

  • barnas alder
  • funksjonsnivå
  • kjønn
  • sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn

Målgruppe

Barn 0-5 år som er bosatt i kommunen

Kriterier/vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier.

I tillegg til de lovpålagte opptakskriterier, har Hattfjelldal kommune egne kriterier som regulerer opptak. Disse finner du i linken til "Vedtekter for kommunale barnehager i Hattfjelldal kommune".

Pris for tjenesten

Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass.

Gebyrregulativ

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage PDF document ODT document

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Ofte stilte spørsmål om rett til barnehage
Velkommen til barnehagen
 

Partnere

  • Helsestasjonen
  • PPT
  • Barnevernet

Regelverk

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Lover

Lov om barnehager (barnehageloven)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier

 

Forskrifter

Forskrift om familiebarnehager
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Forskrifter

Kvalitet i barnehagen - St.meld. nr. 41 (2008-2009)
Rammeplan for barnehagen - temahefter
___

Praktisk informasjon

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for. Søknadsjema finner du på Hattfjelldal kommune sine hjemmesider under selvbetjening – elektroniske skjema A-Å.

Skjema, klikk på link:

Barnehage - ny plass, endring og overflytting

 

Vedlegg

Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Søknadsfrist

Hovedopptak 15. mars årlig - ledige plasser,  august årlig.

Supplerende opptak - løpende ledige plasser gjennom året: behandles fortløpende.

Søknaden sendes til

Hattfjelldal kommune

Rådhuset

8690 Hattfjelldal

Saksbehandling

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

Klagemulighet

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

___

Kontaktinformasjon
Kontaktavdeling
Avdeling:
Oppvekstavdelingen
Telefon:
751 84 800
Epost:
Postadresse: Rådhuset, 8690 Hattfjelldal
       
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS