Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Avløserordningene i jordbruket

Oppdatert: 2015-10-13

Generelt

Tema
- Næringsliv
- Jordbruk og skogbruk

Beskrivelse
Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Tilskudd kan gis til avløsning ved blant annet

  • ferieavvikling
  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet kan gis for å dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Avløseren må være minst 15 år og kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være ektemake/samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket.

Målgruppe
Landbruksforetak

Kriterier/vilkår
Tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret og har ei næringsinntekt på minimum ½ G fra foretaket

Regelverk

Lover
Jordlova

Forskrifter
Forskrift om tilskot til avløysing

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan fylle ut et eget søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet (se nedenfor). Skjemaet kan du også få ved å henvende deg til kommunen.

Skjema
Skjema for avløsertilskudd ferie og fritid er det samme som det ordinære søknadskjemaet om produksjonstilskudd. Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.


Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv.

Vedlegg
Avhengig av hvilken type avløsning det er snakk om, se forskrift om tilskott til avløysing under Lover og retningslinjer.

Søknadsfrist
Absolutt siste frist for etterregistrering  av avløserutgifter ved ferie og fritid er 10. januar året etter at avløsningen har skjedd. Ved søknad avløsertilskudd ved sykdom mv. kan det ikke søkes oftere enn hver andre måned hvis sykemeldingsperioden er lengre enn 2 mnd. Siste frist for å levere søknad er tre måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd. For nærmere avklaring, kontakt kommunen.

Saksbehandling
Søknad sendes til kommunen, som fatter vedtak i saken. Tidspunkt og retningslinjer for utbetaling av tilskuddet - se søknadsskjema, ev. ta kontakt med kommunen.

Saksbehandlingstid
Kommunen vil behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:

Næring og teknisk

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS