Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Separasjon og skilsmisse

Beskrivelse

Ektefeller eller registrerte partnere som ikke lenger vil leve sammen, kan søke om separasjon og skilsmisse. Verken separasjon eller skilsmisse krever at partene er enige om det. Det er tilstrekkelig at den ene ikke lenger ønsker at samlivet skal fortsette.

Målgruppe

Par som lever i ekteskap eller registrert partnerskap

Kriterier/vilkår

For å bli separert er det eneste vilkåret at den ene eller begge partene ikke lenger ønsker å leve sammen. Skilsmisse kan gis på to forskjellige grunnlag:

  • når paret har vært formelt separert i minst ett år. Partene må selv søke om skilsmisse
  • når paret har levd atskilt i to år uten formelt sett å ha vært separert ved bevilling eller dom. Dette avhenger av at partene er enige og at begge undertegner søknaden eller uttrykker enighet i vilkåret

Ektefeller med felles barn under 16 år skal møte til mekling før saken bringes inn for retten eller Fylkesmannen. Formålet med meklingen er å komme fram til en avtale om foreldreansvaret, samværsretten eller om hvor barnet/barna skal bo fast.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Foreldreansvar og samværsrett (BLD)
Mekling for foreldre
Reisekostnader ved samvær

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om ekteskap (ekteskapsloven)

Forskrifter

Forskrift om saksbehandlingen for fylkesmannen ved separasjon og skilsmisse m.v.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker om separasjon og skilsmisse ved å benytte et skjema som Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet. Fylkesmannen vil kunne gi deg nærmere opplysninger om framgangsmåten.

Skjema

Søknad om separasjon - ekteskapsloven § 20
Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling - ekteskapsloven § 21
Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd - ekteskapsloven § 22

Vedlegg

Vigselsattest og gyldig meklingsattest. Det er kun i de tilfeller der paret har felles barn under 16 år at meklingsattest må vedlegges.

Søknaden sendes til

Fylkesmannen

Saksbehandling

Når Fylkesmannen har mottatt søknaden, kan partene innkalles til et personlig møte hvis Fylkesmannen mener det er hensiktsmessig. Fylkesmannen skal i alle saker der det er mulig, innhente bekreftelse på at paret har levd atskilt i separasjonstiden og ikke gjenopptatt samlivet. Hvis vilkåret for skilsmisse er oppfylt, kan Fylkesmannen gi skilsmissebevilling.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hver av partene kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra det er mottatt. Klagen sender du til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Før klagen sendes dit, skal Fylkesmannen vurdere om det er grunn til å endre det. 

Partene kan på forhånd si fra seg retten til å klage på vedtaket.

Kontaktinformasjon

Avdeling:
Sosialavdelingen
Telefon:
75 18 48 00
Epost:
Post@hattfjelldal.kommune.no
Postadresse:
O.T.Olsens vei 3A, 8690 Hattfjelldal
Besøksadresse:
Rådhuset i Hattfjelldal

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS