Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Boligtilskudd til tilpasning

Formål

Tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse sin bolig.

Beskrivelse

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du allerede har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det kan også gis tilskudd til personer som leier bolig.

Tilskudd kan gis i kombinasjon med startlån dersom det er et kostnadskrevende tiltak.

Tilskuddet kan brukes til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre adkomsten til boligen eller til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til funksjonsnedsettelser.

Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne.

Kommunen kan gi tilskudd til tilpasning av bolig til:

  • enkeltpersoner med allerede nedsatt funksjonsevne
  • eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne

Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd.

Kriterier/vilkår

Størrelse på tilskuddet gis ut fra tilgjengelige midler og en helhetsvurdering av behov. Personer som allerede har nedsatt funksjonsevne prioriteres.

Det foretas en økonomisk behovsprøving og en helhetsvurdering av husstandens samlede økonomiske situasjon.

 

Partnere

Husbanken

Forskrifter

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknaden skal skrives på blankett HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken under.

Ønsker du en samtale med kommunens saksbehandler, avtal gjerne time på forhånd.

Skjema

Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilpasning
Søknad om statlig bostøtte

Vedlegg

Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Søknaden sendes til

Hattfjelldal kommune.

 Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Kontaktinformasjon
Avdeling:
Servicekontoret
Postadresse:
O. T. Olsensvei 3 A, 8690 Hattfjelldal
Besøksadresse:
Rådhuset, 8690 Hattfjelldal

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS